Политика за защита на личните данни

Тази политика цели защита на вашите лични данни. Ако имате въпроси или проблеми относно използването на вашите лични данни, моля свържете се с нас и ние ще ви помогнем.

Използвайки този сайт и/или нашите услуги, вие се съгласявате с обработване на вашите лични данни, така както е описано в настоящата Политика за защита на лични данни.

Съдържание

Дефиниции, използвани в настоящата Политика:


Принципи на защита на данните, които спазваме

Какви са правата ви относно вашите лични данни?

Какви лични данни събираме за Вас?

Как използваме вашите лични данни?

Кой друг има достъп до вашите лични данни?

Как запазваме вашите данни?

Надзорен орган

Дефиниции

Лични данни – всяка информация, свързана с идентификацията на физическо лице.

Обработка – всяко действие или съвкупност от действия, които се извършват върху личните данни или набор лични данни.

Субект на данни – физическо лице, чиито лични данни се обработват.

Дете – физическо лице под 16 годишна възраст.

Ние/нас – дружество „Прайм Хелт България“ ООД

Принципи на защита на личните данни
Обещаваме да спазваме следните принципи на защита на личните данни:

Принцип на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност. Нашите дейности по обработка на данните са законосъобразни. Винаги отчитаме вашите права преди да обработим личните ви данни. Ако поискате, ние ще ви предоставим информация относно обработката на вашите данни.
Принцип на ограничение на целите. Нашите дейности по обработка на лични данни съответстват на целта, за която събираме тези данни.
Принцип на свеждане на данните до минимум. Събираме и обработваме единствено минимално необходимите лични данни за съответната цел.
Принцип на ограничение на съхранението. Няма да съхраняваме вашите лични данни по-дълго, отколкото е необходимо.
Принцип на цялостност на данните. Ще направим всичко в нашите възможности да осигурим акуратност на данните.
Принцип на поверителност на данните. Ще направим всичко в нашите възможности да осигурим защита на личните ви данни срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване, случайна загуба, унищожаване или повреждане.

Права на субекта на данните
Субектът на данните има следните права:

Право на информация – това означава, че имате правото да узнаете дали се обработват вашите лични данни, какви данни се събират, откъде са получени и защо, а също и кой ги обработва.
Право на достъп – това означава, че имате правото да получите данните, които сме събрали от и за вас. Това включва правото ви да поискате и получите копие от събраните при нас ваши лични данни.
Право на коригиране – това означава, че имате право да поискате коригиране или изтриване на ваши лични данни, които са неточни или непълни.
Право на изтриване – това означава, че в определени обстоятелства можете да поискате личните ви данни да бъдат изтрити от нашите записи.
Право на ограничаване на обработката – това означава, че при определени условия имате право да ограничите обработката на вашите лични данни.
Право на възражение – това означава, че в определени случаи имате право да възразите срещу обработка на вашите лични данни, например в случай на директен маркетинг.
Право да не сте обект само на автоматизирано обработване – това означава, че имате правото да възразите срещу автоматизирано обработване, включително профилиране, за да не сте обект на вземане на решения единствено на основа автоматизираното обработване. Това право можете да упражните когато има резултат от профилирането, който води до правни последици, които се отнасят до вас или ви оказват значително влияние.
Право на преносимост – имате правото да получите вашите лични данни в машинно-четим формат, или ако е възможно, директно да се трансферират от един процесор към друг.
Право на подаване на жалби – в случай, че откажем ваша молба съгласно вашето Право на достъп, ще ви посочим причините за този отказ. Ако не сте удовлетворени от начина, по който сме обработили молбата ви, молим ви да се свържете с нас.
Право за помощ от страна на съответни надзорни органи – това означава, че имате правото да получите помощ от надзорни органи и право на други правни възмездия, като например претенции за нанесени вреди.
Право да оттеглите съгласие – имате право да оттеглите което и да е съгласие, дадено от вас за обработка на личните ви данни.

Какви лични данни събираме за вас
Информация, която вие сте ни предоставили доброволно.
Това може да бъде ваш имейл адрес, име, пощенски или домашен адрес и т.н. Основно, това е информацията, която ни е необходима, за да ви предоставим съответен продукт/услуга.

Информация, която автоматично се събира за вас
Тук се включва информация, която автоматично се съхранява от Google Analytics с цел проследяване някои общи данни за аудиторията на сайта , например пол, държава, възрастов диапазон, с цел подобряване качеството, разнообразието и наличността на услугите, които предлагаме/предоставяме

Обществено достъпна информация
Може да съберем информация за вас, която е обществено достъпна.

Как използваме вашите лични данни
Използваме вашите лични данни, за да:

ви предоставим нашите продукти.
Това включва например предоставяне на промоционални продукти по ваше желание и комуникация с вас във връзка с тези продукти; комуникация с вас; уведомяване към вас при промяна на услуги;
подобряване на вашето изживяване като клиент;
спазване на задължение съгласно закон или договор.
Използваме вашите лични данни на законосъобразна основа и/или с вашето съгласие.

Във връзка със сключването на договор или изпълняването на договорни задължения, обработваме вашите лични данни със следните цели:

да ви идентифицираме;
да ви предоставим продукт;
да се свържем с вас за осъществяване на продажба или за извършване на фактуриране;
Въз основа на законосъобразен интерес обработваме вашите лични данни за следните цели:

да ви изпратим персонализирани оферти;
да администрираме и анализираме нашата клиентска база данни (поведение на пазаруване и история), за да подобрим качеството, разнообразието и наличността на продуктите/услугите, които предлагаме/предоставяме;
да съставяме въпросници за удовлетвореност на клиентите;
Освен ако не ни информирате друго, считаме за част от нашия законосъобразен интерес да ви предлагаме услуги, които са сходни или еднакви с вашата история на покупките/посещенията.

С вашето съгласие обработваме личните ви данни за следните цели:

да ви изпращаме информационни бюлетини и оферти за кампании;

Обработваме вашите лични данни, за да изпълним задължения, произтичащи по закон и/или използваме вашите лични данни за възможности, предоставени по закон. Запазваме си правото да направим събраните от нас лични данни анонимни и да ги използваме по този начин. Ще използваме данни извън обхвата на настоящата Политика единствено когато те са анонимизирани. Запазваме информация за плащане/фактуриране и друга информация събрана от вас докато това е необходимо за счетоводни цели или други законови задължения, но не по-дълго от предвиденото в закона.

Може да обработваме вашите лични данни за допълнителни цели, които не са упоменати тук, но отговарят на оригиналната цел, за която данните са били събрани.

За да го направим, сме се постарали:

да се уверим, че връзката между целите, контекста и естеството на личните данни е подходяща за последваща обработка;
последващата обработка да не навреди на вашите интереси, и да осигурим подходящата защита за обработката.
Ще ви информираме за допълнителна обработка и нейните цели.

Кой друг има достъп до вашите лични данни
Не споделяме вашите лични данни с непознати. Личните данни за вас в някои случаи се предоставят на наши доверени партньори с цел осигуряване на услугата към вас или подобряване на вашето изживяване като наш клиент.

Как защитаваме вашите лични данни
Полагаме всички усилия, за да защитим вашите лични данни. Използваме протоколи за безопасност при комуникиране и прехвърляне на данни.. Използваме анонимизиране и псевдонимизиране, когато това е подходящо. Наблюдаваме нашите системи за възможни слабости и атаки.

Въпреки че полагаме най-добрите си усилия, не можем да гарантираме безопасността на информацията. Но обещаваме да уведомим съответните власти за изтичане на данни. Също така ще уведомим и вас, ако има заплаха за вашите права или интереси. Ще направим всичко, което можем в разумни граници, за да предотвратим нарушаване на сигурността и да подпомогнем властите, ако все пак настъпи такова нарушаване.

Деца
Не възнамеряваме да събираме или умишлено да събираме информация от деца. Нашите услуги не са насочени към деца и те не са наши целеви клиенти.

Използваме Google Analytics, за да измерваме трафика на нашия уебсайт. Google имат собствена политика за съхраняване на лични данни, която можете да прегледате през техният сайт или тук. Ако желаете да бъдете изключени от Google Analytics, посетете страницата за изключване на Google Analytics.

Надзорен орган
Комисия за защита на личните данни

Целият уебсайт може да се ползва без регистрация.

Част от информацията за вас може да се съхранява, например, ако общувате с администраторите на сайта. Предоставянето на тази информация става единствено на доброволна основа.

Този сайт съдържа форма за контакт, чрез която се осъществява евентуална кореспонденция (въпроси относно всякакво естество свързано с предмета на дейност на фирмата) между Вас и администратор/упълномощено лице, представител на фирмата. За целта събираме и обработваме някои елементи на лична информация, предоставена от Вас чрез формата за контакт. Тази информация се състои в следното:

Вашето име.
Вашият телефон.
Вашият адрес за електронна поща (e-mail).
Вашият ip адрес.
Целта на събирането на тези данни е само и единствено осъществяване на евентуална кореспонденция (въпроси относно всякакво естество свързано с предмета на дейност на фирмата) между Вас и администратор/упълномощено лице, представител на фирмата.

Вашето име, телефон, адрес за електронна поща и ip адрес никога не са видими за останалите потребители. Ние няма да разкриваме тези данни на трети лица и/или да им ги представяме по друг начин.

Промени в настоящата Политика за защита на лични данни
Запазваме си правото да правим промени в настоящата Политика за защита на лични данни.
Последното изменение на Политиката е направено на 28.05.2018 г.

Shopping Cart